Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie udostępnia swoją stronę internetową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpsm.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści:

 • W filmach zamieszczonych na stronie nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

 

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz

Ul. Fałata 32

75-434 Koszalin

Tel. (94) 347 80 20

E-mail: sekretariat@zpsm.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2017 – 10 – 10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 – 10 – 07

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dowolnej przeglądarki.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 1. jasne tło
 2. podświetlane linki
 3. panel nawigacyjny po prawej stronie
 4. czytelna czcionka
 5. archiwum serwisu(wyszukiwarka)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły – Anna Załucka, e-mail: dyrektor@zpsm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (94) 347 80 20 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek szkoły położony jest przy ul. Fałata 32 w Koszalinie. Główne wejście znajduje się od strony parkingu przy ul. Fałata. Aby wejść do budynku należy pokonać schody od głównej bramy szkolnej. Schody dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, wejście główne do szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły prowadza dwa dodatkowe wejścia od strony Sali koncertowej i bocznego wejścia od strony boiska.
 2. Informacji przy wejściu do szkoły udzielają pracownicy na portierni.
 3. Szkoła posiada dwa piętra, które prowadzą do sali koncertowej.
 4. Przy szkole znajduje się parking dla samochodów osobowych
 5. Szkoła nie posiada windy
Dziennik elektronicznyWolontariatGaleria zdjęć ZPSMmLegitymacjaKontakt
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close