KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(at)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(at)zpsm.pl)

 • Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych zawartych w podaniu o przyjęcie do szkoły (oraz – w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły – fotografii w procesie wyrabiania legitymacji szkolnej) jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty.

 • W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z w/w ustawą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.

 • Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy, instytucje oraz firmy z którymi zawarto umowy powierzenia danych osobowych.

 • Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny mają prawo żądania od Szkoły:

 • dostępu do danych dotyczących ucznia,
 • otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 • prostowania tych danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności,
 • otrzymania danych przekazanych szkole przez ucznia / rodzica / opiekuna prawnego lub przekazania ich innemu administratorowi w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie.
 • Dane osobowe ucznia są poddawane profilowaniu polegającym na:

 • automatycznym przyporządkowaniu uczniów do grup otrzymujących lub nie promocję do kolejnej klasy w zależności od liczby ocen niedostatecznych.

 • automatycznym ustalaniu średniej ocen decydującej o otrzymaniu świadectwa szkolnego z wyróżnieniem.

 • Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły