KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Dane osobowe ucznia są przetwarzane na podstawie:

art.6 ust 1 lit. a), lit. c), art 9 ust. 2 lit. a) lit. h) – RODO

 • Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych zawartych w podaniu o przyjęcie do szkoły (oraz – w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły – fotografii w procesie wyrabiania legitymacji szkolnej) jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,

2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

 • W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z w/w ustawą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.

 • Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy, instytucje oraz firmy z którymi zawarto umowy powierzenia danych osobowych.

 • Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny mają prawo żądania od Szkoły:

 • dostępu do danych dotyczących ucznia,
 • otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 • prostowania tych danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności,
 • otrzymania danych przekazanych szkole przez ucznia / rodzica / opiekuna prawnego lub przekazania ich innemu administratorowi w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie.
 • Dane osobowe ucznia są poddawane profilowaniu polegającym na:

 • automatycznym przyporządkowaniu uczniów do grup otrzymujących lub nie promocję do kolejnej klasy w zależności od liczby ocen niedostatecznych.

 • automatycznym ustalaniu średniej ocen decydującej o otrzymaniu świadectwa szkolnego z wyróżnieniem.

 • Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem stosowania monitoringu na terenie szkoły i w jej otoczeniu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia należącego do ZPSM.

 • Monitoring prowadzony jest wewnątrz budynku (korytarze) i na zewnątrz budynku (przy boisku szkolnym i w rejonie internatu).

 • Prowadzenie monitoringu odbywa się na podstawie art. 6 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996).

 • Przeglądanie zarejestrowanego materiału odbywa się tylko i wyłącznie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa uczniów, pracowników czy mienia szkoły lub wystąpienia podejrzenia naruszenia w/w bezpieczeństwa.

 • Dostęp do danych z monitoringu będą miały tylko uprawnione podmioty (policja, sądy).

 • Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres do 30 dni, następnie zostaną nadpisane przez nowe dane.

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO

 • dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowaniu w tym także profilowaniu.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Szkoły.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW – REKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnienie

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

art. 6 ust.1 lit a) i c) art. 9 ust. 2 lit. a), art. 10 RODO, w związku z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzeniami wykonawczymi i prowadzeniem rekrutacji pracowników na stanowisko …………………………………………..

 • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie. (50 lat na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do czasu cofnięcia zgody).

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie bark możliwości zatrudnienia.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA – FUNDUSZ SOCJALNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikająca z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku (art. 8 ust. 2)

 • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie.

 • Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne i jest niezbędne do realizacji w/w celów. (skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA – UDOSTĘPNIENIE INSTRUMENTU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przekazanie instrumentu muzycznego do ćwiczeń.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

 • Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy oraz organy państwowe w przewidzianych prawem sytuacjach.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do momentu zwrotu instrumentu.

 • Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji w/w celów.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie bark możliwości realizacji umowy najmu .

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez uczestnictwo w postępowaniu oraz przepisy prawa: art. 6 ust. 1 lit. c ) – RODO, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018). Dane Pani/Pana będą przekazywane wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym w związku prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (postępowanie jest jawne).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 • Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy „Prawo zamówień Publicznych” związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z powyższej ustawy.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA – PŁACE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dokonanie czynności świadczeń ZUS, odprowadzenia składek rentowych i emerytalnych, pomocy socjalnej.

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z: Ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 35 i art. 36) i/lub Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i/lub Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw.

 • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 50 lat.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującymi grupami odbiorców danych: ZUS.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DO INTERNATU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest proces rekrutacyjny do internatu.

 • Dane osobowe ucznia są przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. a), lit. c) – RODO

 • Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy.

 • Dane osobowe wychowanków internatu będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji do internatu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie bark możliwości rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do internatu.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań związanych z rekrutacją do internatu.