Uroczysta rada pedagogiczna… z łezką w tle

30 sierpnia na uroczystej radzie pedagogicznej nauczyciele ZPSM z żalem, smutkiem i nieskrywanym wzruszeniem pożegnali odchodzącego na emeryturę dotychczasowego dyrektora naszej szkoły, Pana Stefana Masłowskiego.

Pan Masłowski poświęcił koszalińskiej szkole muzycznej aż 34 lata swojej pracy zawodowej, pracy trudnej i wytężonej, ale też niewątpliwie satysfakcjonującej. Pracował jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości, a przede wszystkim (od 1991 roku) jako wicedyrektor do spraw ogólnokształcących, a od roku 2011 – jako dyrektor ZPSM.

Nie tylko sprawnie kierował placówką, dbał o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, uzyskiwał wysokie oceny jakości pracy szkoły, potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych i kontroli, w tym ewaluacji zewnętrznej, ale też efektywnie współpracował z CEA i wszystkimi organami szkoły, skutecznie współdziałał ze środowiskiem lokalnym i organizacjami społecznymi, pozyskując życzliwych szkole współpracowników i przyjaciół.

Pan Masłowski jako dyrektor podjął i wprowadził w życie wiele cennych inicjatyw na rzecz ZPSM. Był motorem napędowym remontów, z termomodernizacją na czele. Dzięki jego staraniom i determinacji udało się pozyskać środki finansowe na prace modernizacyjne, w efekcie których nasza szkoła zmieniła i nadal zmienia swój wygląd. Przyczynił się też znacząco do polepszenia bazy dydaktycznej, w tym tak ważnego w szkole muzycznej instrumentarium.

Pan Stefan Masłowski bez wątpienia zapisał nieocenione karty w historii ZPSM. Społeczność szkolna, która tak wiele mu zawdzięcza, może tylko gorąco podziękować za jego zaangażowanie i wielkie serce, oddane szkole, oraz życzyć odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi zdrowia, pomyślności i realizacji planów, na które brakowało mu czasu w aktywnym życiu zawodowym.

Na tej samej radzie pedagogicznej obowiązki dyrektora objęła – powołana na to stanowisko w drodze konkursu, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pani Anna Załucka, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły, dotychczasowa kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych i absolwentka ZPSM.

Pani dyrektor otworzy nowy rok szkolny 2018/2019 na uroczystym rozpoczęciu w dniu 3 września 2018 r.

Uroczysta rada pedagogiczna… z łezką w tle