1. Rekrutacja młodzieży do internatu ZPSM rozpoczyna się od dnia  1 czerwca i trwa do 23 sierpnia bieżącego roku szkolnego.

  2. Młodzież ubiegająca się o przyjęcie do internatu powinna wypełnić podanie (dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub  w kancelarii szkoły) i złożyć je do dnia 23 sierpnia do godz. 15 –tej w sekretariacie szkoły – nr tel. (94) 347 80 20.

  3. Na podaniu konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ ucznia pełnoletniego. Brak podpisu jest jednoznaczny z odrzuceniem podania.

  4. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje dyrektor – wicedyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami

  5. Ostateczna lista osób przyjętych udostępniona będzie od 29 sierpnia w sekretariacie szkoły lub telefonicznie  –  (94) 347 80 20.

  6. Osoby umieszczone na liście są mieszkańcami internatu.

  7. W razie jakichkolwiek uwag i odwołań należy kontaktować się z wicedyrektorem ds. ogólnokształcących.

  8. Uczniowie ZPSM i ZSP przyjmowani są do internatu w pierwszej kolejności, z innych szkół (I LO w Koszalinie i II LO w Koszalinie) na zasadach gościnnych w miarę posiadanych miejsc.