KLAUZULA INFORMACYJNA – COVID-19

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z  formularza (deklaracja rodziców), na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i d, art. 9 ust. 2 lit. i (RODO), na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 17 ww. ustawy.
 • Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym powiatowa stacja epidemiologiczno – sanitarna.
 • Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będą wymagały tego przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, ale nie dłużej niż czas trwania roku szkolnego.
 • Osoba, której przetwarzane są dane ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Osoba, której przetwarzane są dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 01-193 Warszawa) jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również organizacjom międzynarodowym.
 • Podanie danych dotyczących stanu zdrowia jest obowiązkowe w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest związany z organizacją procesu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 • Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c  (RODO) w związku z ustawą z dnia 04 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

 • Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru PESEL, daty urodzenia, numeru dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

 • Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres 10 lat. (art. 125a ust. 4a  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 ust. 9b KP). Deklaracja o wystąpieniu z PPK przechowywana będzie przez administratora przez 4 lata.

 • Dane osobowe Pani/Pana będą udostępniane instytucjom finansowym jako oddzielnym administratorom, z którymi będą zawierane umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również organizacjom międzynarodowym.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wyjątek stanowi adres e-mail i numer telefonu).

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA – G-SUITE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest związany z realizacją ustawowych zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) (RODO), jak również na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług dostępnych w G-Suite z Google LLC, mającym siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (dalej jako „Google LLC“), znajdującym się na terenie państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Google LLC jest podmiotem przetwarzajacym dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

 • Odbiorcą danych będą podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, działające na rzecz Administratora.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia konta na platformie G-Suite dla celów realizacji zadań Szkoły oraz przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności przepisach oświatowych.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wskazany w Regulaminie platformy G-Suite dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/terms?hl=en

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta na platformie G-Suite i tym samym realizacji zadań szkoły.

 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • Z uwagi na korzystanie z systemu informatycznego G-SUITE, dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w oparciu o Tarczę Prywatności UE-USA.

 • Sposób zakładania konta dla ucznia/nauczyciela na platformie G-SUITE został zawarty w regulaminie


KLAUZULA INFORMACYJNA – EWIDENCJA WEJŚĆ/WYJŚĆ

w ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:  art.6 ust 1 lit. c), lit. d) lit. e) – RODO, wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., Ustawy z dnia 14 marca 1985r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zw. z art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w zakresie: imienia i nazwiska, godziny wejścia i wyjścia danej osoby, podpisu.
 • Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy.
 • Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będą wymagały tego przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, ale nie dłużej niż czas trwania roku szkolnego.
 • Osoba, której przetwarzane są dane ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Osoba, której przetwarzane są dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 01-193 Warszawa) jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również organizacjom międzynarodowym.
 • Podanie danych dotyczących stanu zdrowia jest obowiązkowe w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych na portierni będzie bark możliwości wejścia do wewnątrz budynku.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW – REKRUTACJA DO SZKOŁY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez dyrektora szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)
 • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pan/Pani dzieci przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do ZPSM im. G. Bacewicz
 • Dane osobowe Pana/Pani i Pana/Pani dzieci są przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. a), lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b – RODO, ustawy Prawo Oświatowe.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody.
 • W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, funkcjonowaniem Rady Rodziców oraz w celach udzielania wsparcia uczniom zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.
 • Podanie danych Pana/Pani oraz Pana/Pani dzieci jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w zakresie: imienia i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, miejsca zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, numeru PESEL dziecka, stanie zdrowia dziecka. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym takim jak: policja, sądy, organy ścigania, prokuratura, organom nadzoru oświatowego na podstawie stosownej podstawy prawnej.
 • Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy ZPSM przeprowadzający rekrutację.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz danych swojego dziecka, prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz żadnej organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW –

PO PRZYJĘCIU DO SZKOŁY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez dyrektora szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Dane osobowe ucznia są przetwarzane na podstawie:

art.6 ust 1 lit. a), lit. c), art 9 ust. 2 lit. a) lit. h) – RODO, ustawy Prawo Oświatowe

 • Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych zawartych w podaniu o przyjęcie do szkoły (oraz – w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły – fotografii w procesie wyrabiania legitymacji szkolnej) jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością

wychowawczą i opiekuńczą, funkcjonowaniem Rady Rodziców oraz w celach udzielania wsparcia uczniom

2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.

 • W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych będą – zgodnie z w/w ustawą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, funkcjonowaniem Rady Rodziców oraz w celach udzielania wsparcia uczniom zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.

 • Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy, instytucje oraz firmy z którymi zawarto umowy powierzenia danych osobowych.

 • Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym takim jak: policja, sądy, organy ścigania, prokuratura, organom nadzoru oświatowego, organowi prowadzącemu placówkę, pielęgniarce szkolnej, firmom ubezpieczeniowym na podstawie stosownej podstawy prawnej.

 • Podanie danych Pana/Pani oraz Pana/Pani dzieci jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w zakresie: imienia i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, imienia i nazwiska dziecka, miejsca zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, numeru PESEL dziecka, stanie zdrowia dziecka. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 • Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny mają prawo żądania od Szkoły:

 • dostępu do danych dotyczących ucznia,
 • otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 • prostowania tych danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności,
 • otrzymania danych przekazanych szkole przez ucznia / rodzica / opiekuna prawnego lub przekazania ich innemu administratorowi w postaci pliku komputerowego w powszechnie stosowanym formacie.
 • Dane osobowe ucznia są poddawane profilowaniu polegającym na:

 • automatycznym przyporządkowaniu uczniów do grup otrzymujących lub nie promocję do kolejnej klasy w zależności od liczby ocen niedostatecznych.

 • automatycznym ustalaniu średniej ocen decydującej o otrzymaniu świadectwa szkolnego z wyróżnieniem.

 • Uczeń w wieku powyżej 16 lat lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły


KLAUZULA INFORMACYJNA – RADA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez dyrektora szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych oraz Radę Rodziców w celu realizacji zadań szkoły w związku z funkcjonowaniem Rady Rodziców.
 • Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. c) – RODO, oraz na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 • Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane, udostępniane tylko podmiotom uprawnionym: organy nadzoru oświatowego, podmioty wykonujące usługi bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, prokuratura, policja, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna.
 • Podanie danych Pani/Pana jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w zakresie: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania. Podanie innych danych jest dobrowolne (e-mail, nr telefonu).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Nieudostępnienie danych osobowych Administratorowi spowoduje brak możliwości udziału w funkcjonowaniu w Radzie Rodziców.
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz żadnej organizacji międzynarodowej. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez dyrektora szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa).zpsm.pl

 • Celem stosowania monitoringu na terenie szkoły i w jej otoczeniu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia należącego do ZPSM.

 • Monitoring prowadzony jest wewnątrz budynku (korytarze przy portierni) i na zewnątrz budynku (przy boisku szkolnym i w rejonie internatu oraz w bibliotece).

 • Prowadzenie monitoringu odbywa się na podstawie art. 6 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO), art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996) oraz art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

 • Przeglądanie zarejestrowanego materiału odbywa się tylko i wyłącznie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa uczniów, pracowników czy mienia szkoły lub wystąpienia podejrzenia naruszenia w/w bezpieczeństwa.

 • Dostęp do danych z monitoringu będą miały tylko uprawnione podmioty (policja, sądy) po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Dyrektora ZPSM.

 • Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora ZPSM z pisemnym wnioskiem o sporządzenie kopii (należy podać datę, czas i miejsce zdarzenia).

 • Zapis z monitoringu wydawany jest za pokwitowaniem

 • W ZPSM prowadzony jest „rejestr udostępnionych nagrań” prowadzoną przez kierownika gospodarczego.

 • Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres do 30 dni, następnie zostaną nadpisane przez nowe dane.

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO

 • dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowaniu w tym także profilowaniu.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Szkoły.


KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl),  reprezentowanym przez Dyrektora szkoły.

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią dobrowolnej zgody

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

art. 6 ust.1 lit a) i c) RODO, w związku z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzeniami wykonawczymi i prowadzeniem rekrutacji pracowników na stanowisko ………………………………………..…

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji na dane stanowisko.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • dane wymagane w procesie rekrutacji uwzględniają zakres: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie powyższych danych danych osobowych będzie skutkowało odrzuceniem Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

——————————————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie reprezentowany przez dyrektora szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnienie i wypełnienie obowiązków wynikających z w/w ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

art. 6 ust.1 lit a) i c) art. 9 ust. 2 lit. a), art. 10 RODO, w związku z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy art. 221, Ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz rozporządzeniami wykonawczymi i prowadzeniem rekrutacji pracowników na stanowisko ………………………………………..…

 • Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy i rozporządzeniach wykonawczych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji w/w celu.

 • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie. (50 lat na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do czasu cofnięcia zgody).

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie bark możliwości zatrudnienia.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

——————————————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO ORAZ INNYCH UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl), reprezentowanym przez Dyrektora szkoły.

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy.

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – RODO

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.


KLAUZULA INFORMACYJNA – FUNDUSZ SOCJALNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl), reprezentowanym przez Dyrektora szkoły.

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych wynikająca z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku (art. 8 ust. 2)

 • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie.

 • Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne i jest niezbędne do realizacji w/w celów. (skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA – UDOSTĘPNIENIE INSTRUMENTU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl), reprezentowanym przez Dyrektora szkoły.

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przekazanie instrumentu muzycznego do ćwiczeń.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

 • Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy oraz organy państwowe w przewidzianych prawem sytuacjach.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do momentu zwrotu instrumentu.

 • Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji w/w celów.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie bark możliwości realizacji umowy najmu .

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie reprezentowany przez dyrektora szkoły, (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail:redakcja(małpa)zpsm.pl

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest postępowanie związane z udzieleniem zamówienia publicznego (numer, nazwa zamówienia)

……………….. ……………………………………………………………………..

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez uczestnictwo w postępowaniu oraz przepisy prawa: art. 6 ust. 1 lit. c ) – RODO, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018). Dane Pani/Pana będą przekazywane wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym w związku prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (postępowanie jest jawne).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 • Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy „Prawo zamówień publicznych” związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z powyższej ustawy.

 • posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych

 • nie przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA – PŁACE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl), reprezentowanym przez Dyrektora szkoły.

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl)

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dokonanie czynności świadczeń ZUS, odprowadzenia składek rentowych i emerytalnych, pomocy socjalnej.

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z: Ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 35 i art. 36) i/lub Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i/lub Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw.

 • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 50 lat.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującymi grupami odbiorców danych: ZUS.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DO INTERNATU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez dyrektora szkoły (ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail:sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl

 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rekrutacja dotycząca przyjęcia do internatu.

 • Dane osobowe kandydata są przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. a), lit. c) – RODO.

 • Kandydat w składając podanie o przyjęcie do internatu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, własny nr telefonu i rodziców, nazwa szkoły, klasa, nazwisko wychowawcy, informacje o stanie zdrowia

 • Kandydat zapoznaje się z regulaminem internatu

 • Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do Internatu należy odebrać w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy.

 • Dane osobowe wychowanków internatu będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 • Dane kandydata nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że zwróci się o to uprawniony organ (sąd, policja, prokuratura) w ramach prowadzonego postępowania.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji do internatu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie bark możliwości rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do internatu.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań związanych z rekrutacją do internatu.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA

WIZERUNKU UCZNIA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie reprezentowany przez dyrektora szkoły(ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin, tel. (94) 347 80 20, e-mail: sekretariat(małpa)zpsm.pl).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Czarnecki , e-mail: redakcja(małpa)zpsm.pl

 • Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO

 • Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, w tym wizerunku nie jest ograniczona czasowo, ilościowo i terytorialnie.

 • Dane osobowe, w tym wizerunek ucznia,w związku z przeprowadzonym konkursem, koncertem, lub innym wystąpieniem publicznym mogą być przetwarzane przez organizatorów poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach i portalach społecznościowych bez konieczności każdorazowego zatwierdzania.

 • Organizatorzy wystąpień publicznych zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska nauczyciela, nazwy szkoły)w harmonogramach, listach nagrodzonych i wyróżnionych.

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia imprezy, konkursu, występu publicznego w szkole i poza szkołą.

 • Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 • Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdej chwili.

 • Przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez dyrektora szkoły ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja(małpa)zpsm.pl.

Wyżej wymienione dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przyjęcia dziecka do świetlicy oraz jego odbioru przez osobę upoważnioną (zweryfikowanie tożsamości osoby), na potrzeby procesu pedagogiczno-wychowawczego i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, Pesel, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu, miejsce pracy, nazwa zakładu pracy.

Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu realizacji obowiązku prawnego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia dziecka do świetlicy oraz jego odbioru przez osoby upoważnione. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usuwania przez administratora danych osobowych w każdej chwili. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO.

Dziennik elektronicznyWolontariatGaleria zdjęć ZPSMmLegitymacjaKontakt
Skip to content

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close